News

AGCAS Cymru Wales established

31 August 2017

The board of AGCAS has recently agreed to establish AGCAS Cymru Wales which reflects their strategic plan for working at a regional level to inform and address key national issues as appropriate. 

Building on existing collaboration and partnership working, AGCAS Cymru Wales will become the representative professional voice for higher education (HE) careers and employability services in Wales. AGCAS Cymru Wales will reflect and respond to issues related to graduate employability within Wales and support AGCAS at a national level. 

AGCAS Cymru Wales will help promote the range of services on offer to students and staff within all universities in Wales and will share best practice including in relation to working with employers, who as partners offer a range of opportunities for students and graduates. Professional development through collaboration will be a priority to ensure that AGCAS Cymru Wales is inclusive for all professional staff in HE careers and employability services. 

Expertise within AGCAS Cymru Wales will make a significant contribution to strategic developments in relation to graduate recruitment and labour market information; skills development and curriculum enhancement; work placements and student enterprise by working in partnership with employers and other stakeholders. 

Yn ddiweddar cytunodd Bwrdd AGCAS i sefydlu AGCAS Cymru Wales sy’n adlewyrchu eu bwriad strategol i weithredu ar lefel rhanbarthol wrth hysbysu ac ymateb i faterion cenedlaethol allweddol. 

Gan adeiladu ar bartneriaethau a chydweithrediad cyfredol, bydd AGCAS Cymru Wales yn lais proffesiynol fydd yn cynrychioli gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd AU Cymru. Pwrpas AGCAS Cymru Wales bydd ymateb i, ac adlewyrchu ar, faterion sy’n gysylltiedig â chyflogadwyedd graddedigion led-led Cymru, gan gefnogi AGCAS ar lefel cenedlaethol. 

Bydd AGCAS Cymru Wales yn hybu’r ystod o wasanaethau a gynigir i fyfyrwyr a staff ym mhob prifysgol yng Nghymru, yn ogystal â rhannu ymarfer da - gan gynnwys cyd-weithio â chyflogwyr sydd fel partneriaid yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion. Bydd hybu datblygiad proffesiynol drwy gyd-weithrediad yn flaenoriaeth, gan sicrhau bod AGCAS Cymru Wales yn gynhwysol i bob aelod o staff broffesiynol yng ngwasanethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd ein prifysgolion. 

Drwy’r arbenigedd gall AGCAS Cymru Wales ei gynnig, gwneir cyfraniad sylweddol i ddatblygiadau strategol ym meysydd cyflogi graddedigion a gwybodaeth am y farchnad lafur; datblygiad sgiliau a gwelliannau i’r cwricwlwm; lleoliadau gwaith a mentergarwch myfyrwyr wrth weithredu mewn partneriaeth â chyflogwyr ac hapddalwyr.